Dotazy soutěžících

 

1.   Žádost o poskytnutí podkladu P 01 vektorovém formátu .dwg.

 Doplněno k soutěžním podkladům na web a zasláno soutěžícím.

 

2.  Žádost o doplnění aktuálního výškopisu a polohopisu v dwg (ideálně i s inženýrskými sítěmi).

 Podklad byl doplněn materiály, které město má k dispozici. Soutěžícím se omlouváme, že podrobnost je stále jen v měřítku katastrální mapy.

 

3. Je možné u 1. panelu (7.1. soutěžních podmínek) doplnit komplexní urbanistický výkres schématy, případně dalším materiálem?

 Ano.

 

4. Jaká je představa o ceně projektu ze strany zadavatele?

Zadavatel odhaduje, že realizace obnovy náměstí se bude pohybovat mezi 15 - 20 mil. Jedná se však o cenu orientační. Obec velikosti Řevnic si může ze svého rozpočtu dovolit investovat v příštím roce částku cca. 10 mil, lze však pracovat i s celou řadou dotačních titulů. Nechceme tedy zavřít cestu geniálním, jednoduchým a levným řešením, na druhou stranu lze za určitých příznivých dotačních okolností zrealizovat i stavbu dražší.  

 

5. Je možné modifikovat předepsané zákresové fotografie?

Do určité míry je to možné, ale každopádně by porota měla posuzovat zákresy se shodnými podmínkami.

 

6. Bude dodaná zákresová fotografie pro „panel 2. - nadhledová perspektiva z věže kostela"?

Nadhledovou fotografii z věže kostela bohužel nelze dodat, výhled je zakryt stromy, je zvolena pro názornost a pro srovnání s historickou pohlednicí.

 

7. Je možné případně "panel 2. - fotografie k zákresům" přefotit ze stejné polohy?

Ano.

 

8. Předpokládám, že 3. panel nemusí striktně dodržovat děleni na "mřížku". Je to tak?

Ano.

 

9. Dotazy ohledně požadavku na zeleň: Jak je myšlen požadavek, že „trávníková plocha by neměla zabírat méně než 50%", resp. k jaké ploše je požadavek vztažen? Lze do doporučených 50% započítat i stromy v dlažbě? Případně jakým podílem - plochou koruny v půdorysném průmětu? Z jaké celkové plochy má být těch 50% - plochy vymezené pojízdnými komunikacemi? Je možné navrhnout i menší procento těchto ploch? Co je přesným důvodem této podmínky a do jaké míry je pro soutěžní návrhy závazná?

Požadavek v Soutěžním zadání 5.3.4. Zeleň - "Trávníková plocha by neměla zabírat méně než 50 % plochy." - je třeba vnímat rámcově v tom smyslu, že dnešní zelený charakter náměstí je v souladu s územním plánem Řevnic, které chtějí být zahradním městem. Nejedná se o závazný požadavek a konkrétní procento požadovaných zelených ploch nelze striktně stanovit, vždy bude záviset od konkrétního řešení a jeho srozumitelném odůvodnění.

 

10. Bylo by možné získat souřadnice rohových bodů ortofotomap, aby bylo možno připojit je do *.dwg souboru digitální mapy (nebo poslat soubor *.dwg s připojenými ortomapami)?

Na získání souřadnic se pracuje.

 

11. Bylo by možné získat přesnou polohu všech vzrostlých stromů v řešeném území (včetně oblasti kolem křižovatky Mníšecká x Komenského) a doplnit číslování stromů podle dendrologického průzkumu (textu)?

Snažíme se získat.

 

12. Jaký je současný stav provozované MHD - autobusů? Jaké linky, kde mají zastávky, kde jsou odstavovány zde končící autobusy, jaký je vztah autobusové dopravy a dopravy ČD - přestup? V podmínkách je uvedeno, že „náměstí nemusí sloužit jako obratiště autobusové linky" - jaká je alternativa?

V Řevnicích končí autobusová linka z pražského Zličína (interval 1-2 hodiny) - končí na náměstí, kde je v současnosti obratiště. Druhá linka odjíždí z boční ulice u nádraží, zastaví na náměstí a směřuje na Svinaře, Hostomice (interval 5 spojů za den). Autobusy nejsou pro místní dopravu v Řevnicích téměř využívané. Vozí do Řevnic především školní děti, v omezené míře cestující ze spádových obcí na vlak. V Řevnicích je vhodné umístit obratiště autobusu na jiné místo. Variant je více: objezd kolem samoobsluhy COOP, otočka na Malém náměstí, využití nové průjezdnosti ulice Pod Lipami a tedy přivést autobus před nádraží. Dopravní řešení ještě nebylo navrženo. Zdá se, že by stačilo, aby autobus mohl na náměstí zastavit při cestě nahoru (směr Třebaň, Svinaře).

 

13. Jak je to se silničním obchvatem Řevnic? Podle podmínek „dlouhodobě neexistuje", podle materiálů dopravní komise na webu města by měl být realizován do r. 2020.

V dopravním generelu je skutečně naplánováno přemostění Berounky a svedení částí průjezdní dopravy mimo Řevnice. Nejedná se však o „klasický obchvat" Řevnic. Stavba je to poměrně sporná a nákladná a její realizaci lze jen těžko odhadnout. Stávající dopravu přes Náměstí krále Jiřího z Poděbrad by ale v podstatě příliš neřešila. V minulém týdnu žáci ZŠ sčítali auta projíždějící přes Náměstí v době od 8:00 do 8:30, tedy za půl hodiny.

 

přechod u kostela

 

277

Náměstí přechod

 

276

náměstí bez přechodu - k ulici Legií

 

245

 

14. Co je myšleno v podmínkách „povolenými úpravami pro státní komunikace 2. třídy"? - podle jaké legislativy nebo jiného předpisu jsou tyto úpravy regulovány?

Komunikace procházející Náměstím krále Jiřího z Poděbrad (Pražská) není ve vlastnictví obce, ale jedná se o krajskou komunikaci 2. třídy. Požádali jsme proto dopravní inspektorát o informaci, zda  jsou některé úpravy zklidňující dopravu z jeho pohledu nepřípustné. V podkladech k soutěži je znění odpovědi k dispozici. Má však trochu jiný charakter, než jsme čekali. V podstatě zde nejsou vyjmenována nějaká omezení, spíše doporučení. Navíc je zde zmíněno, že je vhodné oslovit „kvalitní firmu se zkušenostmi v oboru". 

V intenci podmínek bylo, aby naprojektované řešení nebylo v rozporu s případným povolením dopravního inspektorátu. Ze stanoviska je patrné, že si inspektorát žádné závazné podmínky neklade - jde tedy o dodržení obecných zásad pro zklidnění.

 

15. Mohou se soutěže zúčastnit kromě atorizovaných architektů (ČKA) také architekti autorizovaní pod ČKAIT?

 Ano mohou,  je to v SP:

4.1. Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto podmínky:

e) jsou autorizovanými architekty ČKA podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně autorizovanými architekty podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

16. Co se týká projektu Komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice, kdy se uvažuje s realizací?

Stromy a keře byly vyřezány již v dubnu, několik nových je vysazováno v těchto dnech. Původní záměr revitalizace byl zredukován na nezbytné minimum, aby příliš nesvazoval architektonickou soutěž. Kompletní dendrologický průzkum byl dělán na tři lokality a za účelem, který se netýkal CPP. Jeho „shrnutí" je tedy doslovným výběrem relevantních částí pro lokalitu Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

17. Chcem sa opytat, prosim vas viem ze jazyk sutaze je CESTINA, jemozne odovzdat sutazny navrh aj v slovencine? alebo musi byt prelozeny (napisany) v cestine.

Soutěž byla vyhlášena a probíhá v českém jazyce a podle právního řádu platného v České republice. Odevzdání soutěžních návrhů je tedy nutné přeložit do češtiny.

 

18. V soutěžních podkladech chybí fotografie z věže kostela, která je povinná v odevzdání, viz podmínky soutěže 7.1. Je možnost se na věž ve všední den dostat a nafotit si perspektivu?

Na věž přístup možný není. K zákresu slouží v podkladech k soutěži pohlednice. Současný průhled z věže je mimo jiné omezen korunami stromů. Pan místostarosta Řevnic však přislíbil, že se pokusí fotografii získat. 

19. Zajímalo by mne, jestli se soutěže na obnovu náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích mohou účastnit i autorizovaní inženýři.

Ze soutěžních podmínek vyplývá, že se soutěže mohou zůčastnit osoby, jenž mají autorizaci ČKA podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Přesněji v SP zde:

4.1. Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které splňují tyto podmínky:

e) jsou autorizovanými architekty ČKA podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně autorizovanými architekty podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

20. Můj dotaz se váže k možnosti účastnit se této soutěže jako krajinářský architekt. V podmínkách soutěže (bod 4.1. část e)) není krajnářský architekt výslovně zmíněn přestože ve zmiňovaném zákoně je. Je tudíž možné se zúčastnit soutěže jako autorizovaný krajinářský architekt (ať již jednotlivec nebo v týmu)?

Ano, je to možné.

21. Chcel by som sa spýtať, či je možné odovzdať za jednu skupinu dva alebo viacero návrhov, alebo môže byť odovzdzaný len jeden návrh za jednu skupinu.

A ďalej mám otázku ohľadom bytového projektu Corco pod lipami, že kde by sa mal presne nachádzať a či je vytvorená aj nejaká bližsia mapka s rozmiestnením jednotlivých obytných súborov.

Za soutěžní skupinu či jednotlivce se odevzdává pouze jeden návrh. Není tedy možné odevzdávat více návrhů, jednalo by se o diskvalifikaci ze soutěže.
Ohledně bytového projektu CORSO POD LIPAMI doporučujeme webové stránky projektu, nebo informační stánek na náměstí v Řevnicích, kde lze nalézt podrobnosti.

 

22. Jaké je přesně vymezení řešeného území?

Řešený prostor se týká Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a jeho bezprostředně navazujících veřejných prostranství. Podrobněji je to popsáno v SP, 5. SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ. Vymezení prostoru je též zřejmé z mapových podkladů k soutěži. Striktní čííselné vyjádření není, neboť je třeba brát v potaz širší vztahy a je na každém architektovi, jak to pojme.  (Také se konala prohlídka řešeného území, kde výklad a jednotlivé odpovědi vedl a zodpovídal pan místostarosta. Viz. SP 6.2.)

 

23. Je závazné členění soutěžních panelů? Zejména s ohledem na malý rozměr náhledové perspektivy u panelu č.2 a celkově u panelu č.3?

Ano je, struktura členění by měla být zachována. Avšak pokud cítíte potřebu změnit u některých obrázků proporce, tak to samozřjmě možné je.


24. Je možné použít 3d model i pro zákresy do fotografií? Můžeme fotografie určené k zákresům nahradit vizualizacemi?

Ano, je to možné.

25. Musí být Čestné prohlášení o oprávnění k uzavření smlouvy o dílo (v případě výhry) podepsáno autorizovaným architektem, nebo může být podepsáno jiným účastníkem soutěže?

Ano, je nutné aby Čestné prohlášení bylo podepsáno autorizovaným architektem. Architekt by měl mít pro uzavření smlouvy autorizaci, neboť předpokladem je odborná způsobilost k zajištění plnění smlouvy o dílo.

 

 


 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 166156 od 08. 04. 2006