Výsledky soutěže Revitalizace náměstí Přemyslovců v Nymburce

1. cena 80 000 Kč

Autoři: MgA. Pavla Kačírková PhD., Ing. arch. Jiří Kolomazník, Ing. arch. Tomáš Růžička, spolupracoval: Bc. et Bc. Michal Doležel (návrh č. 8)

Hodnocení poroty: Návrh pojímá plochu náměstí jako zadlážděný prostor s umožněním parkování v jižní a severní části. Kapacita parkování se jeví poddimenzovaná. Diagonálně vedený dopravní průtah náměstím je omezen rozdílným typem zádlažby a symbolicky - řídce osazenými hranolovými patníky. Návrh vytváří střízlivě tvarovaným, jednoduchým mobiliářem různě hierarchizované pobytové plochy sloužící mnoha žádoucím městským aktivitám, což vede k jejich zatraktivnění a osmyslnění. Diskutabilní se jeví homogenní skupina stromů v jihozápadním rohu náměstí spíše parkového charakteru. Porota si cení možnosti měnit kompozici navrženého mobiliáře a velkorysého působení sjednoceného povrchu plochy náměstí. Propojení Tyršovy a Soudní by nemělo být vyloučeno z jednotného řešení plochy náměstí.

Závěr: Porota ocenila tento návrh 1. cenou.

Autorská zpráva zde

Studie:

   

 


2. cena  40 000 Kč

Autoři: Ing. arch. Michal Dvořák, Ing. arch. Ivan Gogolák, Ing. arch. Lukáš Grasse, Ing. arch. Pavel Grasse (návrh č. 9)

Hodnocení poroty: Koncepce návrhu úpravy náměstí spočívá v puristické snaze zadlážděním celé plochy náměstí posílit jeho pobytový a shromažďovací charakter. Dopravní řešení je vymezeno střídáním různého typu zádlažby do dvojsměrné komunikace podél jižní, západní a severní fronty náměstí. Diagonální průjezd umožňuje parkování pouze při západní frontě náměstí. Městský mobiliář je střízlivě tvarovaný a velmi umírněně použitý.

Závěr: Při dalším dopracování by bylo nutno racionalizovat dopravní řešení a parking a zvážit rozsah zeleně. Porota ocenila tento návrh 2. cenou.

Autorská zpráva zde

Studie:

   

 


3. cena  30 000 Kč

Autoři:  Ing. arch. Klement Valouch, Bc. Viktor Valouch (návrh č. 12)

Hodnocení poroty: Dopravní řešení: Objízdný jednosměrný systém náměstí se šikmými parkovacími stáními po obvodu na delších stranách a podélnými stáními uvnitř umožňuje velkou kapacitu parkovacích míst, i když jejich četnost je diskutabilní. Jasná dopravní orientace a bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Reálně řešená autobusová zastávka. Stání pro zásobování na vnitřní straně objezdu je nelogické ve vztahu k obsluze objektů stejně jako některá stání pro invalidy. Diskutabilní je velká četnost přechodů zejména mezi křižovatkou Tyršova x objezd a Kolínská x objezd. Cyklisté jsou převedeni bezpečně přes náměstí ze všech připojovaných ulic s výjimkou připojení ze směru od Kostelního náměstí. Architektonicko-urbanistické řešení: Plusy jsou: ponechání a doplnění stromů po obvodu náměstí, zachování velké plochy náměstí. Nepřesvědčivá je práce s předzahrádkami. Při dopracování porota doporučuje zaměřit se na architektonickou kompozici.

Závěr: Řešení má z dopravního hlediska přínos pro uspořádání centra města a bylo doporučeno do 2. i 3. kola hodnocení. Vzhledem k upřednostňovanému architektonickému řešení bylo ohodnoceno 3. cenou.

Autorská zpráva zde

Studie:

   

 


Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 170642 od 08. 04. 2006