Soutěžní zadání

foto děčínDěčín  - úpravy tří náměstí a ul. Prokopa Holého 

Identifikační údaje

 • Mírové náměstí, p.p.č.  944, k.ú. Podmokly – sídlo Magistrátu města Děčín
 • náměstíčko s kašnou na křižovatce ulic Divišova (p.p.č.  943, k.ú. Podmokly) – Raisova (p.p.č. 929, k. ú. Podmokly) - těsně sousedí s Mírovým náměstím
 • Husovo nám., p.p.č.  871, 874, k.ú. Podmokly
 • část ul. Prokopa Holého, p.p.č.  623, k.ú. Podmokly (úsek od křižovatky s ulicí Ruská až po křižovatku s ul. Čsl. mládeže)
 • námět na upravované místo je situován v levobřežní části města Děčín – Podmokly.

Současný stav

Jedná se o plochy dvou náměstí (Mírové a Husovo) a jednoho náměstíčka s kašnou a části komunikace Prokopa Holého (v současné době pěší zóna s provozem městské hromadné dopravy a zásobováním). Řešené území má hustou zástavbu objektů bytové výstavby a občanské vybavenosti. Mírové náměstí plní zejména funkci parkoviště. Lokalita vykazuje velký pohyb pěších a chybí zde zelené plochy. Dopravní uspořádání není ideální. Na náměstí je budova Magistrátu města Děčín, která byla v roce 2006 částečně zrekonstruována. S Mírovým náměstím těsně sousedí náměstíčko s kašnou. Ulice Prokopa Holého je prostor s vysoce intenzivní pěší dopravou, je všeobecně vnímána jako obchodní centrum Podmokel. Neplní však funkci původně uvažované pěší zóny. Do úprav režimu obytné zóny je zařazena také část Husova náměstí.  

Záměr

Mírové nám. - zaměřit se na reorganizaci dopravy a drobné stavební úpravy. Plochu doplnit zelení. Přeřešit prostor u kašny na křižovatce ulic Divišova – Raisova. Oddělit parkovací plochu od dopravní, doplnit  zeleň, vyřešit pěší dopravu, umístění úřední desky před magistrát a umístění městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše – možnost podzemních nádrží na separovaný odpad). Řešenou část ul. Prokopa Holého navrhnout jako obytnou zónu se smíšeným provozem, aby pobytová funkce této komunikace převládala nad funkcí dopravní. Navrhnout rozmístění parkovacích stání a ploch určených pro přímé zásobování objektů vybavenosti. Pobytový prostor doplnit řadou izolovaných ploch zeleně s možností osazení vhodných stromů (musí respektovat současnou polohu inženýrských sítí), vymezit prostory pro sezení venku (restaurace, cukrárny, odpočinková místa s lavičkami). Obytná zóna by měla mít vysokou estetickou hodnotu, neměla by plnit pouze funkci dopravní, ulice představuje cennou část původní zástavby města. Podobným způsobem navrhnout i řešení prostoru Husova náměstí – v jedné výškové úrovni, oddělení dopravního od pobytového prostoru. V této lokalitě řešit stávající zeleň kolem kostela. 

Předpokládané náklady

- orientačně (dle velikosti užitné plochy):

 1. etapa realizace: Mírové náměstí a náměstíčko s kašnou bez DPH (4900m2) ... 21 560 tis.Kč
 2. etapa relizace: Husovo nám. a část ulice Prokopa Holého bez DPH (9400m2)...41 360 tis.Kč

                                                                                                              Celkem 62 920 tis.Kč


Chýně - rehabilitace historického centra obce

foto chýně

 

Identifikační údaje

 • obec prochází obdobím extenzivního růstu, podobně jako řada dalších původně zemědělských obcí v blízkosti Prahy
 • původní počet obyvatel (cca 650 v r. 2004) má radikálně vzrůst (cca 5000 do konce r. 2008)
 •  řešené území leží v centru obce a je v přímém dosahu všech inženýrských sítí  

Současný stav

Nová výstavba nepřináší s sebou urbanistickou ani architektonickou či sociální kvalitu, nevznikají nové veřejné prostory ani nová lokální centra. Stávající veřejná prostranství obce jsou přitom v nedobrém stavu. Špatně udržované a zanedbané jsou komunikace pro automobily i pěší, veřejné osvětlení, zeleň, parter. Řešené území zahrnuje náves, na západní straně uzavřenou nejstarším statkem ve vsi, přilehlou páteřní komunikaci od prostranství před hostincem „U veselého kuchaře“ až za křižovatku „u školy“, prostor před školou a vedlejší komunikaci (pěší zóna) spojující školu a náves. 

Záměr


Návrh by měl obsahovat tyto části: 
 1. Mapa širších vztahů, zahrnující celou obec včetně  ploch nové výstavby. Zde bude schematicky navržena hierarchie veřejných prostranství (uzlových bodů) obce a mapována možnost zklidnění dopravy v centru obce v širších souvislostech (odklon tranzitní dopravy jihovýchodní spojkou).
 2. Celkový generel uspořádání komunikačního systému a charakteru veřejných prostranství vymezeného území historického jádra. Parkování (stání pro krátkodobé parkování, pro zásobování a jako parkovací zázemí pro existující provozovny), zastávky - zálivy autobusové dopravy, chodníky, zeleň, prvky regulující tranzitní dopravu, rámcové určení povrchů chodníků a komunikací.
 3. Úprava návsi zahrne systém regulující (ale umožňující) tranzitní automobilovou dopravu, propojující současné dvě části oddělené silnicí do jednoho provozního celku, přátelského k chodcům. Obsahem řešení budou materiály a spárořez zadláždění, pietní úprava pomníčku padlých, parková úprava, lokalizace (ideový návrh) kaple, vybavení drobnou parterovou architekturou (sezení, osvětlení, altán, odpadkové koše).
 4. Úprava křižovatky u školy  (místo označované za původní historickou náves): Řešení by mělo obsahovat zpomalovací úpravu vedení komunikace (dlážděný objezdový ostrůvek), chodník, přechod pro pěší, úpravu zeleně, úpravu pumpy (původní studánka „Kačenka“. (Sanaci domku po mandlu). Směrem ke škole a vedle ní úpravu charakteru pěší zóny - materiál zadláždění a  spárořez ploch, parkovou úpravu, prvky parteru (sezení, odpadkové koše).  

Předpokládané náklady

 • Náves I: 3,4 mil. Kč (s kaplí 4,4 – 4,9 mil.Kč)Úpravy komunikací, povrchy, zeleň: 1,8 mil. Kč. Prvky parteru, altán, osvětlení: 1,6 mil.Kč. Tyto části budou realizovány ve 2 etapách (1. komunikace, povrchy, 2. parková úprava, parter), financovány z příspěvků podnikatelských subjektů v obci a z dotací. Časový horizont 2008 - 2009 (Kaple: cca 1 – 1,5 mil.Kč – bude financována z veřejné sbírky) 
 • Náves II: 2,5 mil. Kč Úpravy komunikací, povrchy: 1,6 mil.Kč. Zeleň, parter, osvětlení: 0,9 mil.Kč. Realizace a financování dtto jako Náves I, časový horizont 2009 - 2010    
 • Náklady celkem: 5,9 mil. Kč (s kaplí 6,9 – 7,4 mil.Kč)  

Jihlava - úpravy Minoritského náměstí jako nástupního prostoru na hradební parkánfoto jihlava

Identifikační údaje

Hradební parkán plní rekreační a oddechovou funkci. Je významnou součástí struktury městské zeleně. 

Záměr

Město má zájem tento prostor zatraktivnit formou parkových úprav, doplnit mobiliář, vytvořit prostory pro menší kulturní akce, sportovní aktivity typu kuželky nebo petanque, případně zde umožnit konání uměleckých workshopů s tím, že výsledné produkty mohou zůstat na parkánu a dotvářet atmosféru prostředí. Celá trasa by měla tvořit vycházkový okruh s naučnou stezkou vztaženou k historii Jihlavy. Minoritské náměstí je třeba pojmout jako nástupní prostor na hradební parkán, jedná se o malé náměstíčko s oddechovou funkcí, je třeba zvážit dostavbu vybourané části a jasně definovat veřejné prostranství.   

Předpokládané náklady

Cca 10 - 20 mil. Kč. Projekt lze řešit po etapách. Zdrojem financí bude městský rozpočet, ekologický fond města, dotace a granty, soukromí investoři. 


 

Kraslice - obnova areálu Městských sadů

Identifikační údaje

 • úloha spojuje prvky krajinotvorby, urbanizmu a architektury. Výsledné návrhy by měly místo řešit po všech stránkách jako harmonický celek
 • území tvoří pozemky p.č. 6566, 1778/2, 1780, 1783, st. 2097, 1821, část p. 1811 k.ú. Kraslice. Celková výměra zájmového území je cca 40 000m2  

Současný stav

Městské sady se nacházejí v přímém dotyku s městským centrem. Areál sadů vznikl a byl využíván k pořádání různých společenských, kulturních i sportovních akcí přibližně od druhé poloviny 19. století. V druhé polovině 20. století nebyla tomuto prostoru věnována patřičná péče a území začalo chátrat a využitelnost této lokality klesala. Původní krajinářské a parkové úpravy jsou ještě náznakově čitelné, umožňují rekonstrukci nebo novou interpretaci. Zásadním úkolem je vyřešení vazeb místa na městské centrum a krajinu, aby se z něj stalo logické a přirozené místo setkávání místní komunity a místo nástupu na systém vycházkových, turistických a cykloturistických tras. Obnova tradice Městských sadů souvisí i s obnovou činností zkrášlovacího spolku, který u jejich zrodu v 19. století stál.  

Záměr

Cílem je vytvoření parku propojeného s centrem města s možností pořádat zde různé společenské, kulturní i sportovní akce v důstojném prostředí a využívat území pro příměstskou rekreaci. Studie by se měla stát koncepčním podkladem, na jehož základě bude obnova Městských sadů koordinována. Bude přílohou k žádostem o dotace a granty a podkladem pro zadávání dalších projektových stupňů.

Návrh by měl řešit:

 • zahradní a krajinářskou úpravu se zvážením zapojení dochovaných prvků původní úpravy
 •  terénní úpravy
 • návaznost na systém vycházkových, turistických a cykloturistických  tras a na přístupové cesty z města
 • koncepci dopravní obsluhy, drobné architektury a mobiliáře
 • umístění a ztvárnění pódia včetně zázemí pro účinkující
 • umístění a ztvárnění auditoria vhodného pro různé typy akcí, řešení zázemí pro diváky
 • 1 – 2 dětská hřiště
 • umístění objektu, či objektů pro občerstvení, případně restaurace
 • prostor pro petanque a jiné rekreační sporty
 • umístění a ztvárnění objektu správce areálu s možností bydlení 

Předpokládané náklady

Zdrojem financí bude městský rozpočet, dotace a granty. Výše nákladů se odhaduje na cca 25 mil. Kč. 

Litovel - úprava náměstí Přemysla Otakara v návaznosti na městskou památkovou zónu

Identifikační údaje

 • náměstí o výměře cca  6 200 m2  je situováno v centru Městské památkové zóny
 • na náměstí  jsou  v Seznamu nemovitých kulturních památek zapsány celkem  4  památkové objekty  (radnice č.p. 777 a 778,  Langův dům  č.p. 769,  morový sloup a přístup k rameni Moravy  - Nečízu)
 • na náměstí ústí 7 ulic pro motorová vozidla a 1 ulička  pro pěší      
 • návrh by měl řešit území včetně 5 m do navazujících ulic 

Současný stav

V současné době je na náměstí zhruba 100 parkovacích stání pro osobní automobily. Je nutno tento počet snížit a umístit zde parkovací automat. Centrem města probíhá významná cyklistická stezka,  proto je třeba vyřešit koridor pro cyklisty v návaznosti na stěžejní objekty na náměstí  (radnice, cukrárna, hotel, obchodní domy). Současná zeleň na náměstí vyžaduje kompletní novou úpravu výsadbou nových vzrostlých stromů do výše 3 m. 

 Záměr

Záměrem je změna dopravního režimu tj. zamezení přímého průjezdu motorových vozidel  (mimo cyklistů) přes náměstí a vytvoření celkového dopravního zklidnění, včetně klidové plochy, jež bude využívána pro nahodilé kulturní akce a místní trhy. Na klidové ploše určit jednoznačně místo pro případné postavení buď trvalého, nebo mobilního podia. Dle navržené dispozice nově řešených ploch na náměstí je nutné zabývat se i veřejným osvětlením. Je třeba navrhnout nový městský mobiliář a nově osadit zeleň. 

Předpokládané  náklady      

 1. úprava ploch  +  dopravní  řešení                    15 000 000,--
 2. veřejné  osvětlení + NN                                   1 500 000,--
 3. zeleň                                                               300 000,--
 4. inženýrské sítě  (odvodnění a úpravy)               2 000 000,--
 5. mobiliář                                                         1 000 000,--
 6. vedlejší náklady (demolice + projekční práce)   1 500 000,--
 7. celkem                                                      21 300 000,--            

Mladá Boleslav – Rekonstrukce Staroměstského náměstífoto ml.boleslav

Identifikační údaje

 • rekonstrukce prostoru Staroměstského náměstí, ulice U Bělské brány, Josefského náměstí, ulice Starofarní, Kateřiny Militké vč. zaústění na ulici Železnou a Masnou v historickém centru města
 • území se nachází v prostoru městské památkové zóny

Současný stav

Doprava

Historické jádro města je nutno maximálně dopravně odlehčit. Koncepce dopravy není definována a je zde prostor pro alternativní úvahy. Zásadním bodem v řešení dopravy bude zapracování již zavedeného parkovacího systému. Uvažuje se o výstavbě parkovacího domu na Komenského náměstí. V blízkosti historického centra jsou vytypovaná záchytná parkoviště. Návrh dopravního systému bude nutné v rozpracovanosti konzultovat s dopravní skupinou (poradní orgán rady), vedením města a zástupci občanských sdružení.

Inženýrské sítě

Stávající veřejné osvětlení je z technického hlediska vyhovující avšak nesplňuje požadavky kladené na historické jádro města.Vzhledem ke stáří kanalizace v řešené části bude nutné provést kamerové prohlídky a s největší pravděpodobností dojde k celkové výměně potrubí a šachet. Rozvodná síť plynu musí být diagnostikována a s největší pravděpodobností zrekonstruována.  

Veřejná zeleň

Současný stav vyžaduje výraznou probírku stávajících dřevin. V oblasti kolem morového sloupu se dá vysledovat z historických pohlednic kompozice se 4 stromy – ta by mohla být obnovena.

Dostavba

V severovýchodním rohu náměstí dochází k otevření prostoru původního středověkého náměstí nálevkovitého tvaru a to vlivem odstranění větší budovy, která byla porušena při náletu za 2. světové války. Vhodnou funkcí by mohlo být situování vysokoškolských kolejí v návaznosti na budovaný areál vzdělávacího centra Na Karmeli. V současnosti je na místě původního domu parčík se zelení bez výrazné koncepce. 

Záměr 

Vytvořit zadání pro značně složitý a nefunkční prostor náměstí bude znamenat širší sběr dat z daného prostředí a komunikovat s místní odbornou veřejností (stavební komise, komise pro regeneraci památkové zóny, dopravní skupina), vedením města a zástupci místních občanských sdružení – OS Krajíř a OS Zvon. Návrh musí sledovat a zaměřit se na několik základních cílů současně:

 • nová organizace ploch pro dopravu a parkování
 • regenerace výrazu prostředí – parter, dlážděné plochy, mobiliář, zeleň, vodní prvek atd.
 • vyzdvihnutí historických dominant prostředí – hrad, radnice, fara, kostel, morový sloup
 • prověření možnosti dostavby objektu v severní části náměstí
 • vytvořit prostředí pro podnikatelské aktivity a příjemný pocit široké veřejnosti, dále možnost pořádaní kulturních akcí, jarmarků  

Předpokládané náklady

Vzhledem k údajům z rozpracované dokumentace úprav náměstí z roku 2000, kde interval nákladů byl v rozmezí 50 – 62 mil. Kč, se v současnosti odhaduje investice na 80 mil. Kč včetně úprav na inženýrských sítích.


Slavkov u Brna - Dostavba proluky v městské foto slavkovpamátkové zóně na ulici Husova

Identifikační údaje

 • stavební parcela se nachází v katastrálním území Slavkov u Brna, na pozemcích parc.č.69 a 70
 • pozemky se nachází v centru města v přímém dosahu všech inženýrských sítí   

Současný stav

Dům, stojící dosud na č. 69, je neobývaný a je na něj vydáno demoliční rozhodnutí). Lokalita je součástí městské památkové zóny, budovy městského úřadu jsou zapsány jako nemovitá kulturní památka.

Záměr

Vestavba do proluky bude v přímém kontaktu s historickou budovou radnice. V pojetí jejího řešení bude nutné na tuto skutečnost reagovat a navrhnout řešení, které bude citlivé k místu s jeho historickým kontextem, přitom ale svébytnou soudobou architekturou. Je to velká šance pro dialog o propojení historických a moderních staveb, o nových stavbách v historických částech měst. V dialogu, který je aktuálně veden a měl by vyústit v překonání stávajících klišé v chápání kontextu jako napodobení (rozměrové, tvarové, ve stylizaci dekoru) historické stavby.

Rámcový stavební program:

 • Předpokládaná zastavěná plocha: 350 m2
 • Obestavěný prostor: 3500 m3
 • Počet podlaží: 1 P.P. (podsklepení se předpokládá v rozsahu ½ zastavěné plochy), 2 N.P. + podkroví 
 • Návrh na využití stavby:     
  • 1.P.P.: Městská knihovna - depozitář                                       
  • 1.N.P.: Městská knihovna – půjčovna, čítárna, veřejný internet, informační centrum                                        
  • 2.N.P.: Městská knihovna                                       
  • Podkroví: Městská knihovna, Městský úřad – kanceláře                                       
  • Dvůr komunikačně propojit se stávajícím dvorem Městského úřadu, parkování. 

Předpokládané náklady:

Celkem 28 mil.Kč, z toho stavba 25 mil.Kč, parter dvora a předpolí 3 mil.Kč.  


Světlá nad Sázavou – Regenerace centra městafoto svetla n.s.  

Identifikační údaje

 • náměstí ve svahu s vazbou na řeku
 • přítomnost všech etap stavebního vývoje města 

Současný stav

Náměstí Trčků z Lípy  a přilehlé ulice tvoří střed městečka, které má 7 tisíc obyvatel. Centrum města postrádá dojem tradičního náměstí následkem necitlivých zásahů v době, kdy se město dynamicky rozvíjelo založením skláren. Město se v roce 2002 stalo administrativním centrem pro spádovou oblast cca 20-ti tisíc obyvatel Posázaví. Zvýšená intenzita dopravy způsobuje v centru města kolapsové stavy a vytváří konflikty mezi pěšími a automobilovou dopravou.

Záměr

Studie by se měla stát koncepčním podkladem, na jehož základě bude rekonstrukce náměstí Trčků z Lípy a přilehlých prostor koordinována. Bude přílohou k žádostem o dotace a granty a podkladem pro zadávání dalších projektových stupňů. Vymezení řešeného území má tvůrcům umožnit uplatnění jejich návrhu v širším kontextu města, ale nevylučuje možnost zabývat se jednotlivými subprostory. Záměrem města je podtrhnout význam města jako společenského a kulturního centra s podpořením atmosféry městských zákoutí. Město má kamenickou tradici, proto by bylo vhodné této skutečnosti využít při navrhování dlažby. Město chce dořešit otázku, zda je hmotová struktura náměstí a okolí dokončena, nebo existuje prostor pro další rozvoj. 

Předpokládané náklady

 Celková výměra zájmového území je cca  10,25 ha. Zdrojem financování bude městský rozpočet, dotace a granty. Celkovou výši nákladů, vzhledem k velké ploše řešeného území, nelze v současné době vyčíslit. Odhadovaná suma se pohybuje v řádech desítek milionů korun. 

Stříbro -  Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně  

Identifikační údaje

 • území je tvořeno pozemky  p.č. 3215/1, 39, 3212/1, 3217 a část pozemku 3203/1. Celková výměra řešeného území  je cca 18 000 m2.  
 • úlohou je architektonické  řešení historického jádra města formou přírodních materiálů 

Současný stav

Současný stav je z hlediska dopravního neuspokojivý. Podařilo se opravit fasády a provést rekonstrukci radnice, částečně minoritského kláštera a většiny měšťanských domů, ale propojenost jednotlivých ploch náměstí zůstává zatím nevyřešena. Neuspořádané plochy nevhodné zeleně, zubem času nahlodaný Mariánský  sloup, zborcené plochy chodníků ze směsice materiálů a především plocha náměstí, která i nadále zůstává v asfaltovém objetí, z kterého místy nesměle vykukují zbytky původní žulové dlažby, jsou úkolem a výzvou pro využití vysokého kulturně historického potenciálu centra města zejména pro rozvoj cestovního ruchu. 

Záměr

Návrh by měl řešit:

 • odstranění stávajícího neestetického ztvárnění povrchu, nahradit tento povrch historickou kamennou dlažbou v odpovídající koncepci navazující na již zrekonstruovaný parter renesanční radnice a zrekonstruovanou pěší zónu ul. Benešova
 • koncepce povrchu náměstí by měla být navržena s ohledem na zvýraznění architektonických cenných prvků Masarykova náměstí, kterými jsou Renesanční radnice, kašna a Mariánský (morový) sloup
 • koncepci řešení zklidněné dopravní obslužnosti centra města
 • koncepci oživení náměstí v podobě vhodných prvků zeleně
 • koncepci veřejného osvětlení včetně nasvícení cenných architektonických prvků a umístění městského mobiliáře 

Předpokládané náklady

Zdrojem financí bude městský rozpočet, dotace  ze státního rozpočtu a fondů EU, granty. Celková výše nákladů se odhaduje na cca 65 mil. Kč


Tišnov - Úprava náměstí Míru

Identifikační údaje

Umístění:
 • náměstí Míru je hlavní náměstí města, je zde budova radnice
 • pozemky: parc. č. 2318/1, 2321/3 a 2322/1 (státní silnice)
 • na náměstí navazuje nám. Komenského, které bylo upraveno současně s rekonstrukcí radnice v r. 2003 a nám. 28. října, které bude rekonstruováno v letošním roce
 • náměstí je umístěno ve svahu a protíná jej státní silnice

 Majetkové vztahy:

 • pozemky parc. č. 2318/1 a 2321/3 jsou ve vlastnictví města
 • státní silnice parc. č. 2322/1 je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, SÚS 

Současný stav

Plocha náměstí má z velké části starou kamennou dlažbu v historizujícím slohu. Parkoviště a státní silnice jsou z žulové dlažby. Dominantou náměstí je radnice, postavená v letech 1905 – 1906 v romantizujícím historickém stylu. Přístavba byla dokončena v roce 2003 a je veřejností velmi pozitivně hodnocena. Obvod náměstí je ohraničen maximálně třípodlažními domy (hotel, pošta, obytné domy s obchody v přízemí, restaurace a nákupní středisko). Velká část náměstí slouží jako parkoviště. Je zde minimum stromů a pouze starší keřová výsadba. Náměstí dnes zeje prázdnotou a není pro obyvatele přitažlivé.

Záměr

Záměrem města je zásadním způsobem plochy náměstí změnit. Limitujícím prvkem je kašna, která by měla zůstat zachována v současném stavu. Státní silnice, která je majetkem Jihomoravského kraje, bude v nejbližší době převedena do majetku a správy města a bude místní komunikací. Je tedy možno uvažovat i s jejím posunutím. Dopravu není možné vyloučit, průjezd osobních aut a určitá míra parkování by měla být zachována. Na náměstí chybí zeleň a stromy, které by poskytovaly stín. Stávající kamenná plocha na jižním svahu nebývá v létě příjemným místem. Na náměstí by měly být vyčleněny prostory pro posezení a odpočinková místa. Záměrem je, aby náměstí před radnicí bylo jejím důstojným sousedem a obyvatelé Tišnova našli důvod jít sem na procházku, a aby se zde zdrželi i návštěvníci města.

Předpokládané náklady

Orientační náklady  dle velikosti užitné plochy činí cca 25 mil. Kč. Plocha - cca 8000 m2. Náklady na 1 m2 – cca 3 000,- Kč 

 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 169271 od 08. 04. 2006