CENA PETRA PARLÉŘE 2011 - Dotazy a odpovědi          

 

1. Téma Vodňany

Dotaz:
V jaké úrovni se nachází hladina podzemní vody?

Odpověď:

Úroveň hladiny podzemních vod v lokalitě Škorna není známa a ani nebyl v této lokalitě zpracován žádný hydrogeologický průzkum.

/Aleš Dvořák, odbor výstavby a ÚP, MÚ Vodňany/

_____________________________________________________________________________

2. Téma Vodňany

Dotaz:
Vede v území Škorna zatrubněná vodoteč?

Odpověď:

V tomto území není žádná zatrubněná vodoteč nikde zakreslena ani si nikdo neuvědomuje, že by zde nějaká byla. Jediné zatrubněné potrubí je vedeno z výpustního zařízení (výpustní zařízení je umístěno v jihovýchodní části vodní plochy) do kanalizace nacházející se v ulici Na Žabce (p.p.č. 694/1).

Pro Vaši informaci uvádíme, že betonová vodní plocha byla vybudována v „akci Z" a je napouštěna ze studní (umístěných v jihozápadní části p.p.č. 695/1).

/Aleš Dvořák, odbor výstavby a ÚP, MÚ Vodňany/

_____________________________________________________________________________ 

3. Téma Vodňany

Dotaz:
Jaká je kvalita vody, která přitéká do nádrže? Je to zatrubněný potok nebo pitná voda nebo jsou tam svedeny i dešťové vody z komunikací? Lze jí bez nějakých náročných úprav využít jako vodu pro koupání v kvalitě "přírodní koupaliště"?

Odpověď:

Nádrž se napouští z vrtu. Voda je pouze mírně železitá, jinak kvalitní - lze jí tedy využít bez náročných úprav pro koupání v kvalitě „přírodní koupaliště". Není tu tedy ani zatrubněný potok, ani pitná voda, ani svedené dešťové vody.

/Mgr. Pavel Janšta, MÚ Vodňany/

_____________________________________________________________________________ 

4. Téma Vodňany

Dotaz:
Lze řešené území prodloužit směrem na jih k ulici Výstavní?

Odpověď:

Ano, řešené území lze prodloužit tímto směrem. (Jde nám o koncepční řešení. Tedy, když to bude dobré a přínosné, může město uvažovat posléze o přikoupení pozemků. V tomto případě je však nutné, aby bylo též řešeno parkování, neboť se prostor v případě akcí v Zábavném centru Družba nebo např. i výhledově v řešeném území právě pro toto využívá.)

/Mgr. Pavel Janšta, MÚ Vodňany/

_____________________________________________________________________________ 

5. Téma Jičín

Dotaz:
Rozhodli jsme se řešit lokalitu 'Na Hrádku' v Jičíně. Máme pocit, že je v zadání rozpor, který si neumíme sami rozhodnout. Jde o to, že v textové části je mimo jiné řečeno následující:
"Revitalizace prostranství by měla být chápána jako návrh prostorového a funkčního uspořádání dvorů na p.č. 297, 296/1 a malého náměstí v ulici Na Hrádku p.č. 1376. Jiné než výše uvedené pozemky není možné pro výstavbu využít."
Mezi grafickými přílohami zadání je nicméně i obrázek, který posílám v příloze emailu. Je to vymezení řešeného území a v tom se nachází i parcela č. 253, která v textu není nikde zmíněna.
Zajímalo by nás, jestli je tedy možné uvažovat při řešení i s tímto pozemkem, v případě, že se bude jednat pouze o minimální zásahy a také vzhledem k tomu, že je v majetku města a  ani v platném územním plánu se nezdá být překážka.

Odpověď:

Zjištění soutěžících, že je p.č. 253 platným územním plánem navržena pro obytnou zástavbu, je správné. Ovšem územní plán nelze brát jako dogma, plánem je pouze definována maximální možná míra zastavění plochy 238-BH. V tomto případě je dle mého názoru závazná část soutěžních podmínek, kde je uvedeno:" Jiné než výše uvedené pozemky není možné pro výstavbu využít".  Na p.č. 253 není možné v souladu se soutěžními podmínkami navrhovat novou výstavbu. Na Pozemku lze navrhovat sadové úpravy a navrhovat modelace terénu, které podstatně nezmění vzhled prostředí nebo odtokové poměry.

/Ing. arch. Radek Jiránek, architekt města, MÚ Jičín/

_____________________________________________________________________________ 

6. Téma Jičín

Dotaz:
Dle soutěžních podkladů (C_Stavební program - 04 a 06_Požadavky na provoz + funkční využití): Návrh by měl řešit způsob propojení z ulice Na Hrádku na vyvýšenou terasu situovanou západně od objektu koleje na p.č. 25/1. Propojení by mělo být řešeno v návaznosti na projektovou dokumentaci s podrobností k územnímu řízení „Konferenční a vzdělávací centrum v Jičíně" zpracované firmou HŠH Architekti.
Je možné tuto dokumentaci zpřístupnit soutěžícím - poskytnout základní půdorysy, eventuelně vysvětlit, jaké je plánované využití parcely pozemku p.č.25/1, zejména části přiléhající k řešenému území.

Odpověď:

Podklad byl doplněn a zpřístupněn všem soutěžícím pod názvem Jicin-2.pdf na:

https://www.dropbox.com/s/xkaley4xqkb8bdf

_____________________________________________________________________________ 

7. Téma Jičín

Dotaz:
Součástí závazné grafické části (kategorie urbanismus) je prostorové zobrazení řešeného území. Je zákres do fotografie závázný nebo je možné zvolit jinou formu prostorového zobrazení např 3D vizualizace apod?

Odpověď:

Je-li součástí podkladů fotografie pro zákres, pak je zákres do fotografie závazný.

/Ing. arch. Tomáš Hradečný/

_____________________________________________________________________________ 

8. Téma České Budějovice

Dotaz:
Prosíme o doplnění následujícího soutěžního podkladu: Digitální foto s vyznačením stanoviště určeného i výškopisně pro zákres návrhu (bod 5.1.3.b)).

Odpověď:

Podklad byl doplněn a zpřístupněn všem soutěžícím pod názvem ceske-budejovice-2.zip na:

https://www.dropbox.com/s/xkaley4xqkb8bdf

_____________________________________________________________________________ 

9. Téma Klatovy

Upozornění:

Na žádost soutěžících byly doplněny podklady (pod názvem klatovy 2.zip) o inženýrské sítě na řešeném území.

 

https://www.dropbox.com/s/xkaley4xqkb8bdf

_____________________________________________________________________________ 

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 168946 od 08. 04. 2006