Výsledky soutěže - oceněné návrhy

Počet oslovených měst

    252     

Počet přihlášených měst

30

Počet měst vybraných do soutěže architektů

10

Počet tvůrců, kteří projevili zájem o soutěž

32

Počet návrhů přihlášených do soutěže

24

Počet oceněných návrhů

3

Zajímá Vás jak Hodnotitelská rada hlasovala o jednotlivých návrzích? Zde je Protokol ze zasedání.

V letošním ročníku byly uděleny tři ceny:

 • Cena Petra Parléře 2006 - 200 000,- Kč
 • Cena HOCHTIEF VSB - prostor pro život - 50 000,- Kč
 • Cena SSŽ za přínos k rozvoji architektury měst - 50 000,- Kč

Cena Petra Parléře 2006

návrh č. 14 Přerov - Úprava náměstí Svobody

autor: Ing. arch. Zbyněk Ryška

   

Z komentáře autora : Revitalizace místa by se měla týkat nejen opravy náměstí, ale také prostoru vlakového a autobusového nádraží, ulice Nádražní, náměstí Františka Rasche a ulice Čechovy. Ve 20. letech 20. století byl na náměstí umístěn hudební pavilon, který byl v 60. letech zrušen. Tento pavilon obnovuji a vkládám do jižního cípu lichoběžníkového náměstí. Prostor je z jižní strany více uzavřený a náměstí tak dostává pravidelný tvar. V Přerově se koná každoročně jazzový festival na mezinárodní úrovni. Bylo by správné, aby se část mohla odehrávat v moderním veřejném prostoru - na náměstí.

Zachoval jsem cenné solitérní stromy a pravidelná stromořadí. Další mobiliář respektuje modul náměstí. Náměstí mělo být původně zadlážděno v celé ploše, ovšem v době jeho vzniku nebyly na jeho vydláždění finanční prostředky. Proto zde vznikl park. Tuto chybu nyní zde napravuji a park ruším. Navrhuji vydláždit náměstí v celé jeho ploše kamennou dlažbou. Silnice, chodníky i plochu náměstí stavím do jedné roviny. Vytvářím tak čistou jednolitou plochu, která náměstí zceluje. Do této dlažby je každá událost - historická i současná, která se dotýká města Přerova - zaznamenána v podobě kamenných nápisů, stél a dalších prvků. Dlažba se proměňuje v koláž - "obraz města". Běžné kamenné kostky jsou tak v průběhu času vyměňovány za "inteligentní". Dlažební kostky se podobají kovovým literám používaných při knihtisku. A dlažba se stává kronikou města. Město je otevřenou knihou.

Hodnocení: Koncept je založen na vytvoření nového veřejného prostoru v Přerově. Potlačuje významy "sousedských vztahů" a identity s místem typickým pro předindustriální období. Návrh vytváří příležitost pro obsahově rozmanité, ale většinou jednorázové aktivity. Ponechává obvodová stromořadí (bylo by možná působivé jejich zdvojení) a několik výrazných solitérů zeleně. Celá univerzální plocha veřejného prostoru je zpevněna dlažbou a obohacena originálními významovými i dekorativními prvky postupně vkládaných stop času (nápisy, stély, otisky...). Koncept je srozumitelný a silný, do místa vnáší novou energii.

Ing.arch. Miroslav Masák

Cena HOCHTIEF CZ - prostor pro život

návrh č. 19 Třešť - Úprava nábřeží vodního toku v městské památkové zóně

autoři: Ing. arch. Ludvík Křenek, Ing. arch. Katarína Luciaková

  

Z komentáře autorů : Řešená plocha nacházející se kolem potoka v podstatě vytváří paralelu k rušnému tahu městem a blízkostí k centru je přirozeným místem k volnočasovým aktivitám. Plochu je možno chápat jako tři základní celky: severní, střední a jižní.

Severní část je zaměřena na vybudování cyklostezky. Kromě úpravy a pročištění zeleně je zde uvažováno s využitím pro rekreační sporty a procházky.

Střední část by měla být parkem s vyloučením dopravy, včetně cyklistů. Základní prvek je stávající zelená louka protkaná pěšinou a potokem. Louka by měla být doplněna jen nepravidelně posetými prvky mobiliáře a tu a tam protkána sjednocující hrou lineárních fragmentů z pohledového betonu s výraznou dřevěnou kresbou použitého bednění. Kromě louky jsou zde listnaté stromy, jak stávající, tak doplněné. Přístup k potoku a částečné zpevnění břehu by umožňovaly opět lineární prvky umístěné rovnoběžně s tokem. Rušivými elementy ve střední části jsou především autoservis u napojení na pasáž z centra, sběrný dvůr odpadového hospodářství, příjezdy ke spodním stranám zahrad a skruže kanalizačních šachet. Autoservis a sběrný dvůr by snad bylo možné vymístit. Příjezdy nejsou pravděpodobně nutné a kanalizační šachty by byly překryty plastovými průstvitnými polokoulemi, které by umožňovaly přístup k poklopům, ale většinu času by sloužily jako dětská spouzedla a klouzadla. Současně by jejich vnitřním večerním osvětlením vznikl zajímavý efekt louky poseté netradičními květy. Stávající nevzhledná zpevněná plocha u mostu přes ulici Selská by byla nahrazena novou v duchu celkových úprav a umožňovala by tak konání příležitostných akcí.

Jižní část by byla přirozeným zakončením. V části navazující na most v ulici Selská by byla v březovém hájku umístěna galerie soch.

Hodnocení: Autor zvolil pro účely oživení Třešťského potoka velmi neokázalou, ale účinnou metodu: rozdělení do tří zón na rekreační, sportovní a přírodní, přičemž vše provedl s citem pro logické propojení s funkčními celky města. Nepravidelně rozmístěné prvky mobiliáře a objekty tvořící zázemí pro různorodé aktivity, nenásilně propojují nivu potoka s jemnou urbanistickou tkání obou břehů. Porota ocenila střídmé a ucelené řešení, které zachovává specifickou atmosféru území.

Ing. arch. Tomáš Hradečný

Cena Staveb silnic a železnic za přínos k rozvoji architektury měst

návrh č. 12 Horažďovice - Revitalizace Mírového náměstí

autoři: Martin Kožnar, Petr Kolář

  

Z komentáře autorů: Návrh opticky reaguje na období 19. století. Prostor se osvobozuje a otevírá divákovi. Funkčně je náměstí rozděleno na živou a klidovou část. Severní a jižní strana je lemována listnatými stromy. Rozšířením chodníků, výškově srovnaných s ostatními povrchy, vzniká podél fasád promenáda s předzahrádkami. Prostoru dominují sebevědomé budovy radnice, kostel sv. Petra a Pavla a barokní průčelí fary. Pozornost je dále věnována morovému sloupu Neposkvrněného početí Panny Marie a pozdně renesanční kašně. Tyto objekty jsou doplněny o artefakty v západní části náměstí. Jedním objektem je kamenná mramorová perla připomínající chov perlorodek říčních, jež město v minulosti proslavil. Druhým je litinová plastika města zasazená v dlažbě.

Dlažba. Tvoří ji dlažební kostky bílé a světle šedé barvy různých formátů. Odlesk slídových šupin křemene v dlažbě vyvolává dojem perleťového koberce - lůžka perly. Chodníky jsou ponechány v tradičních žulových barvách.

Další úpravy náměstí. Doprava je řešena zkrácením stávající komunikace na úroveň Hradební ulice. Přidána byla parkovací místa. Pomník obětem obou světových válek navrhujeme přemístit do prozatím nefunkčního prostoru před Pražskou bránu. Nevhodná parková úprava před budovou fary Řádu maltézských Rytířů by měla být nahrazena mlatovým povrchem s parkovou úpravou založenou na motivu maltézského kříže. Navrhujeme rovněž úpravy rozsáhlého Zámeckého Parkánu: nové zámecké schody ve tvaru motýlka jako sochařské dílo propojené různými úrovněmi teras s lavičkami a sochami.

Hodnocení: Vlastní návrh se opírá o zevrubnou historickou analýzu, jak vyplývá ze zprávy, grafických příloh a spočívá na

 • umístění nových výtvarných prvků - reliéfu města z litiny, či interaktivní sochy "lastury"
 • odstranění necitlivých zásahů z 60. a 70. let minulého století
 • přehodnocení rozlohy zelených ploch a vzrostlé zeleně
 • možnosti relaxace a odpočinku v těsné blízkosti centra
 • dopravní obslužnosti náměstí, včetně parkování
 • přemístění památníku obětem 1. a 2. světové války do prostoru před Pražskou bránu

Pozitiva návrhu:

 • prostorové členění náměstí na část u kostela a fary s novým oplocením (oddělení soukromého a veřejného pozemku) a část u radnice
 • úpravy navazujících dílčích prostorů (zámecké schody, oplocení apod.)
 • koncept schopný dalšího rozvoje (např. revokace hřbitovní zdi u kostela)

Negativa návrhu:

 • malá obsažnost hlavního návrhu

Ing. arch. Ivan Hnízdil

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 166861 od 08. 04. 2006