Výsledky soutěže - neoceněné návrhy

1 Horažďovice - Revitalizace Mírového náměstí

Autor: Michal Dub

   

Porota ocenila snahu vytvořit sjednocený prostor s upřednostněním chodců. Návrh linií v dlažbě, dopravní řešení i rozmístění zeleně jsou však nepřesvědčivé, bez hlubších vazeb na prostorový a historický kontext, bez přesahu nad rámec pouhého zaplnění ploch.

MgA. Alena Hýblová

2 Přerov - Úpravy náměstí Svobody

Autoři: Ing. Lucie Fišerová, DiS., Ing. Zora Kulhánková, PhD., Bc. Soňa Hložková

     

Studie je založena na zdůraznění místa jako „průchodu“, jako komunikačního uzlu. Autoři chtějí novou úpravou prostředí nabídnout jeho uživatelům „maximální svobodu pohybu“. Ta je však omezena výrazným dělením vydlážděných a zatravněných ploch a umístěním stavby hudební kavárny do středu náměstí. Návrh je hodnotný, ale originální řešení nepřináší.

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák

3 Prachatice - Řešení prostoru mezi ulicemi Jánskou a Ševčíkovou

Autor: Marek Pěkný

   

Základní situační řešení návrhu je z hlediska vymezení ploch principiálně správné. Návrh naplňuje požadovaný program i rozsah staveb. Objemové i architektonické řešení jednotlivých objektů je však problematické. Charakter víceúčelového objektu v Jánské ulici, daný měřítkem a zvolenými výrazovými prostředky, nevhodně kontrastuje s okolní zástavbou. Chybí podrobnější zpracování veřejných prostorů, především okolí navrhované městské knihovny sousedící s významným objektem gymnázia. Návrh je po obsahové i grafické stránce proveden dosti schematicky.

Ing. arch. Jan Sedlák

4 Jihlava -  Úprava městského prostranství na hranici vnitřního středověkého   města v místě bývalé židovské synagogy

Autoři: Ing. arch. Jan Lefner, Ing. arch. Aleš Břečka

   

Idea návrhu spočívá v:

 1. umístění sochy G. Mahlera (bez kamenných ptáků od sochaře Koblasy)
 2. revokaci historie – hradeb a vypálené synagogy
 3. umístění oltáře s fontánkami uvnitř bývalého půdorysu synagogy
 4. osvětlení zemními světly
 5. umístění laviček
 6. založení nového parku ve formě struktury z kultivarů zakrslého javoru

Pozitiva návrhu

 1. jednoduché, čisté a tím i srozumitelné prostorové řešení náměstí
 2. nízký travnatý val, jenž odděluje soukromé zahrady

Negativa návrhu

 1. prostor může celkově působit chladným dojmem

Ing.arch. Ivan Hnízdil

5 Horažďovice - Revitalizace Mírového náměstí

Autor: Tomáš Cendelín

   

Pozitivem návrhu je jeho civilnost a střídmost, jakási „architektura bez architekta“. Dopravní řešení je schematické a neodpovídá významu centrálního prostoru v historické části města. Návrh je zatím nepropracovaný, bez hlubších vazeb na historický kontext, bez přesahu nad rámec pouhého vyplnění ploch.

MgA. Alena Hýblová

6 Jablunkov - Uzavření prostoru Mariánského náměstí

Autoři: Ing. arch. Martin Doubek, Aleš Zvolánek

   

Jednoduché, ale přitom hodnotné řešení prostoru náměstí. Autoři předložili především osobité řešení parteru, architektura domů zde stojí až na druhém místě. Alegorická parabola billiardová koule – člověk – vesmír, vyjádřená i básní, je inspirací pro síť podsvícených linií, protkávajících plochu náměstí. Kulisová architektura zůstává ve schématu, zvláště věžovitý objekt u radnice nevybíravě atakuje své sousedy.

Akad.arch. Petr Kovář

7 Třešť - Úprava nábřeží vodního toku v městské památkové zóně

Autoři: atelier Wellgard – Ing. Markéta Konopáčová, Ing. Petr Velička, MgA. Jitka Calábová

     

Autoři koncipují území jako místo setkání dvou městských částí – náměstí a přilehlé „zelené“ plochy. Architektonická forma a důraz na ekologické parametry však vytváří spíše prostor „sám o sobě“ bez silnějších vazeb na stávající rostlou strukturu města, charakteristickou vějířovitou tkání jednotlivých parcel. Přínosem návrhu je okruh pro sportovní vyžití, který obohacuje na první pohled jednosměrnou orientaci údolní nivy potoka.

Ing. arch. Tomáš Hradečný

8 Prachatice - Řešení prostoru mezi ulicemi Jánská a Ševčíkova

Autoři: Ing. arch. Jan Havlíček, Ing. arch. Jan Maloušek, Ing. Martina Karafiátová

   

Na návrhu lze hodnotit snahu o zapojení nové zástavby do kontextu okolního města. Reflexe historické parcelace a členění stavebního programu do většího počtu půdorysně drobnějších objektů se jeví jako správné. Vlastní návrh je však problematický. Pultové střechy řeší kontextuální problematiku pouze z pohledu od historického jádra (doloženo vizualizací), naopak z opačné strany mohou stavby vytvářet nepříznivý dojem převýšených objemů kubických  forem (není doloženo). Absentuje podrobnější řešení veřejných prostor, především v okolí budov (navrhovaný objekt knihovny, existující budova gymnázia). Problematická jsou i provozní řešení, především jedno dopravní napojení kapacitní garáže příjezdem v obytném domě. Řešení napojení na Jánskou ulici je chybné. Z hlediska obsahového a grafického je projekt poněkud schematický, ve 3D vizualizacích objektů novostaveb nepřehledný.

Ing.arch. Jan Sedlák

9 Třešť - Úprava nábřeží vodního toku v městské památkové zóně

Autoři: Lenka Křemenová, David Maštálka, Jakub Filip Novák

     

Autoři svým konceptem důrazně podporují přírodní charakter území. Užitím stromořadí ovocných sadů důmyslně propojují „zemi nikoho“ podél potoka s příčně orientovanými parcelami lemujícími hlavní komunikační tahy. Plošné uplatnění tohoto motivu však devalvuje jeho význam na úroveň schematické značky. Návrh je zbytečně okleštěn a nevyužívá svůj potenciál.

Ing. arch. Tomáš Hradečný

10 Přerov - Úpravy náměstí Svobody

Autoři: Lenka Křemenová, David Maštálka, Jakub Filip Novák

     

Autoři návrhu předkládají řešení, které nemá být ani náměstím, ani parkem. Kladou však zároveň důraz na „sounáležitost“, tedy na vytváření příležitostí pro sociální kontakty, což bylo a je jednou z historických funkcí náměstí. Koncept směřuje k vytvoření „oázy“ uprostřed ruchu každodenního života, místa pro individuální odpočinek i společné zážitky. Volná plocha, vymezená „pevným rámem“ k tomu vytváří předpoklady. I když jsou některé výtvarné detaily poněkud nedotažené, patří návrh k těm nejlepším v letošním ročníku soutěže.

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák

11 Přerov - Úpravy náměstí Svobody

Autor: Tomáš Pecina

   
 
       

Autor návrhu chce prostoru „vrátit“ funkci důstojného náměstí. I když prostředí, které bylo nejdříve tržištěm a později parčíkem, funkci plnohodnotného náměstí nemělo. Plocha by měla být uvolněna, zbavena omezujících cestiček, prosvětlena vykácením nezdravých stromů. Větší část plochy nového náměstí by měla být vydlážděna, což by jistě usnadnilo pořádání širokého spektra aktivit. Návrh je kultivovaný, ale nenaplňuje přesvědčivě demonstrovaný záměr autora. Jeho pojetí je bližší parku, než zamýšlenému náměstí.

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák

13 Jihlava -  Úprava městského prostranství na hranici vnitřního středověkého   města v místě bývalé židovské synagogy

Autoři: Ing. Vít Doležel, Ing. arch. Martin Laštovička

   
   

Řešení, které by se asi dalo označit přívlastkem „žákovské“ ve smyslu „obytné krajiny“ arch. Ladislava Žáka, kombinuje krajinu přírodního charakteru a krajinu geometrickou. I přes reminiscenci na synagogu, je to řešení akontextuální . Nevzhledná  dvorní křídla by měla být asi zahrnuta do řešení jinak, než-li pouze odcloněním „milosrdnou“ zelení. Území autoři naplnili až „po okraj“ nejrůznějším množstvím prvků. Městský prostor má však své zákonitosti, limity a byť přijmeme myšlenku, že je možné do něj vstoupit s motivy symbolické krajiny či památníku, působí v tomto případě přeci jen přeplněně.

Akad. arch. Petr Kovář

15 Jihlava - Úprava městského prostranství na hranici vnitřního středověkého   města v místě bývalé židovské synagogy

Autoři: Bc. Klára Staňková, Bc. Magdalena Činovská, Ing. Ondřej Nečaský, Bc. Stanislav Schwarz

   

Citlivý návrh pietní a parkové úpravy Parku Gustava Mahlera. Cílem řešení bylo i zakomponování plastik prof. Koblasy (brána, ptáci, fontána, G. Mahler). Synagoga je připomenuta jejím „stínem“ z lomového kamene, jeho podlaha  má niveau snížené asi o metr oproti parku. Slouží jako pietní místo pro situování Koblasových „ptáků“ a jako shromažďovací a společenský prostor. Parčík i „echo“ synagogy protínají dvě osy, v podélném cesta, v příčném pak vodní paprsek, ukončený u Mahlerovy sochy. Autor hovoří o rozporuplnosti osobnosti Mahlerovy a v souvislosti s tím i o prvkově různorodém řešení parčíku – „jasné, strohé architektury a volné až lehkomyslné přírody“.

Akad. arch. Petr Kovář

16 Horažďovice - Revitalizace Mírového náměstí

Autoři: Irena Hradecká, Ing. arch. Jan Švec

   

Ideou návrhu je odstranit nesourodé, postupně přidávané prvky bez jednotícího charakteru. Náměstí je živým centrem města, které si zachovalo kompaktní středověký ráz. Desky s texty osazené v dlažbě mají obyvatele vtáhnout do odvěkého kontextu města. Kruhové ostrovy v dlažbě („souostroví“) se stromy uprostřed, včetně zvlněného reliéfu povrchu, vnáší do historického prostředí zcela nový prvek a mění tak výrazně jeho charakter.
Pozitivní je jednosměrná obslužná komunikace po obvodu náměstí s redukcí parkovacích stání pro automobily a odstranění přerostlé zeleně a jehličnanů. Mezi negativa návrhu patří nedostatečná integrace dominant mariánského sloupu a kašny a nevhodně zvolená dlažba.

Ing. arch. Ivan Hnízdil

17 Český Krumlov - Řešení úprav části historického území Jelení zahrady

Autoři: Miroslav Vavřina, David Töpper

   

Návrh přináší silný a originální koncept. Půdorysový plán zámeckého parku
(čtverce 60 x 60 m) promítá do spodní úrovně Jelení zahrady, kterou protéká říčka Polečnice. Tato síť, tvořená pěšími cestami, se propisuje do reliéfu „krajiny“ zahrady jak v horizontálním, tak ve vertikálním smyslu. Na jedné straně je ohraničena zdí, na straně druhé patrovou vyhlídkovou kolonádou. Originalita návrhu dále spočívá v tom, že použitá geometrie čtverců „se stává základním rastrem pro organický růst, trvající po mnoho let“. Tuto svébytnou myšlenku však návrh pouze konstatuje prostřednictvím schematického geometrického plánu, nijak ji nezviditelňuje. „Organický růst“ zahrady v takovéto situaci nemůže probíhat samovolně a bez účasti člověka – prezentace aktuálního naplnění plochy čtverců mělo být také obsahem úlohy.

Akad. arch. Petr Kovář

18 Horažďovice - Revitalizace Mírového náměstí

Autoři: Ing. arch. Robert Damec, Ing. arch. Ondřej Busta

   

Idea návrhu

 1. zachovat historické centrum pro bydlení, odpočinek
 2. odstranit nadbytečnou zeleň – v okolí města je jí dostatek
 3. koncipovat náměstí jako otevřenou galerii, tj. rovná dlažba a „křížové“ lavičky, které umožňují vybrat si směr pohledu

Pozitiva

 1. snaha otevřít pohledy na historické části náměstí odstraněním stávajícího parku

Negativa

 1. nedostatečná náplň umístění dalších prvků městského mobiliáře (patníky, pítko, koše na odpadky apod.)
 2. mělká strouha vedoucí od kašny je formální (nestačí na to, aby tvořila „páteř náměstí“)
 3. chybí venkovní osvětlení
 4. definice památníku obětem 1. a 2. sv. války jako „nepůvodního“ prvku

Ing. arch. Ivan Hnízdil

20 Třešť - Úprava nábřeží vodního toku v městské památkové zóně

Autor: Petr Brožek

     

Autor opírá návrh o důkladnou urbanisticko-historickou analýzu území, avšak v základní úvaze o smyslu prostoru vnímá řešené území jako „jizvu“ postrádající integritu s okolím. Přes toto problematické východisko přináší návrh komplexně a podrobně propracované řešení otázky, jak přistoupit k urbanizaci území soudobými prostředky. Na návrhu je třeba ocenit široký záběr a přístup k městu jako celku.

Ing. arch. Tomáš Hradečný

21 Jihlava -  Úprava městského prostranství na hranici vnitřního středověkého   města v místě bývalé židovské synagogy

Autoři: Jiří Žid, Jana Hlavová

 
 
 
Návrh je založen na výrazně symbolickém a metaforickém přístupu. Má povahu spíše libreta nebo konceptuální rozvahy. Tomu odpovídá i jeho provedení. Grafické přílohy jsou schematické, skicovité a neznázorňují dostatečně návrh popsaný verbálně. Z hlediska provozního a částečně i realizačního obsahuje mnoho nesnadno řešitelných problémů. Některé výtvarné náměty působí nedořešeným dojmem.

Ing. arch. Jan Sedlák
22 Jihlava -  Úprava městského prostranství na hranici vnitřního středověkého   města v místě bývalé židovské synagogy

Autoři: Jakub Chuchlík, Ida Čapounová

   

Návrh se pokouší soudobými architektonickými prostředky rezonovat s hudbou G. Mahlera. Otázkou je životaschopnost navrženého prostoru v rámci organismu města. Sporný je způsob, jakým se navržený prostor „chová“ v prostředí nedokončeného městského bloku. Záporem je rovněž nedefinovanost materiálů, konstrukcí, dokonce ani funkce navržené stavby – mauzoleum či veřejné WC? Návrh nereflektuje vzpomínku na bývalou synagogu ani nesplňuje zadání ve smyslu umístění sochy prof. Koblasy.

MgA. Alena Hýblová

23 Jihlava -  Úprava městského prostranství na hranici vnitřního středověkého   města v místě bývalé židovské synagogy

Autor: Ing. arch. Tomáš Pavlas

   

Autor na základě formulace esteticko-prostorových a funkčních požadavků na uspořádání místa velmi dobře využil obnovu chybějící linie hradeb, čímž dosáhl vzniku dvou subprostorů s autentickou atmosférou. Pro důslednost návrhu by bylo vhodné zdůraznit konceptuální význam hradeb mohutnějším měřítkem navržené zdi z pohledového betonu.

Ing. arch. Tomáš Hradečný

24 Kostelec nad Orlicí - Řešení centra města

Autoři: Ing. arch. Lenka Trávníčková, Ing. arch. Radka Ševelová, Ing. arch. Radim Javůrek, Ing. arch. Jan Zeman

   

Návrh řeší citlivým způsobem hlavní problémy centra města. Dopravní řešení je propracované a funkční. Navržený pobytový prostor náměstí, propojení pasážemi, jakož i zeleň, mobiliář a nová kavárna by jistě přispěly k přeměně nynějšího „nefunkčního náměstí“ v prostor plný života. Návrh je doporučen k realizaci.

MgA. Alena Hýblová

Chystáme

Partneři               

   

 

 

Zasílání novinek e-mailem:


Chcete-li pravidelně získávat informace o novinkách, přihlašte se níže k odběru novinek e-mailem.

Vaše e-mailová adresa:
Počet návštěv: 166853 od 08. 04. 2006